De Begraafplaats

De begraafplaats ligt rondom en achter de Aula (voormalig kerkgebouw) deze grond is toentertijd geschonken door een familie v/d Wijk wiens grafstenen nog op onze begraafplaats staan en welke eeuwigdurend zullen moeten blijven bestaan (uiteraard zolang de wet dit toestaat). Graven kunnen in die gevallen waarin de reglementen op het beheer van de begraafplaats te Boelenslaan voorziet, weer in eigendom van de vereniging vervallen. De jaarlijkse grafrechten per graf bedragen € 10,00. Eigenaren van graven dienen zelf te zorgen dat deze grafrechten tijdig worden voldaan. Bij langere in gebreke blijven van deze betaling, kan het bestuur na hiervan melding te hebben gemaakt in de jaarlijkse ledenvergadering deze graven opeisen en de grafstenen/gedenktekens op kosten van de eigenaren verwijderen.