Historie

De begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ van Boelenslaan en Houtigehage is opgericht op 18 februari 1916. In een Openbare vergadering met het doel tot oprichting te komen van een begrafenisvereniging te Surhuisterveensterheide en omstreken, gehouden bij B v/d Heide aldus de eerste regel in het notulenboek van deze vereniging. Bij de opening mocht de voorzitter van de vergadering constateren dat er een flinke opkomst was, een teken van belangstelling dus, hetgeen hem goede hoop gaf op een vruchtbare arbeid voor die avond. Die hoop was niet ongegrond of ijdel, want tot op heden bestaat deze vereniging nog als zelfstandige vereniging. Tijdens de eerste vergadering gaven zich 40 personen op als lid, dit aantal steeg in het eerste jaar naar 162 leden.

Er werden renteloze leningen onder de leden geplaatst, zodat er in ieder geval startkapitaal was. Aan het einde van het jaar 1916 waren er 15 dragers, 5 bekleders, 4 bekleedsters, 1 bode en 1 hulpbode aan de vereniging verbonden. In dat zelfde jaar heeft de vereniging 7 maal een uitvaart moeten verzorgen.

De eerste voorzitter was dhr A van der Weij, bij de (aller)oudste inwoners van Boelenslaan en Houtigehage nog wel een bekende naam, later opgevolgd door D.Pultrum van Boelenslaan. Overige namen van bekende en minder bekende bestuursleden zijn in willekeurige volgorde: Bareld v/d Heide, G.J.Weinberg, R.Klaver, Sake de Boer, Johannes Hoestra, Johannes Ongersma, P.D v/d Sluis en heel bekend Oebele Postma. Laatst genoemde is ca 30 jaar het aanspreek punt en gezicht, en vraagbaak geweest van de vereniging.

Maar één man willen wij toch nadrukkelijk noemen, en dat is Oebele Postma, de heer Postma werd in 1976 voor het eerst als bestuurslid gekozen, maar hij was voordien ook al actief voor de vereniging, de juiste datum is jammer genoeg niet te achterhalen, maar dat hij tot 2004 actief bij de vereniging betrokken is geweest, dat is ons wel bekend. De heer Postma is van onschatbare waarde geweest voor de vereniging, want nadat in 1972-1973 de besprekingen over de overname van de begraafplaats van de gemeente een feit werd, heeft de heer Postma de gehele registratie van de graven, eigenaren, grafrechten enzovoort op de poten gezet en in kaart gebracht, en hier maakt de vereniging tot op heden nog gebruik van. Tevens is de heer Postma betrokken geweest bij de totstandkoming van de ‘Aula’, de voormalige kerk welke via een stichting werd overgenomen van de kerkvoogdij van Surhuisterveen en daarna werd overgedragen door deze stichting aan de begrafenisvereniging.